رسالت بیمارستان:

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع) قصرشیرین رسالت دارد با استفاده ازکادرمتعهد, متخصص, امکانات وتجهیزات پزشکی مناسب به بیماران ومراجعین محترم شهرستان وسایر نقاط کشور به ویژه زوارعتبات عالیات وبا رعایت موازین اخلاقی-انسانی واسلامی ,ارائه خدمت نموده ودرجهت ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی مناسب به بیماران –همراهان –کارکنان وجامعه در منطقه تلاش نماید.

چشم انداز:

مابرآنیم تا درآینده با دستیابی به استانداردهای اعتباربخشی وحرکت در جهت اهداف متعالی وزارت متبوع ,عنوان یکی از بیمارستانهای نمونه غرب کشور را کسب نمائیم.

ارزشها:

*ارائه خدمت سریع به بیماران-ارتقاء سطح سلامت بیماران,کارکنان , محیط وجامعه

*رعایت طرح تکریم ارباب رجوع وموازین شرعی وقانونی

*پذیرش انتقادات وپیشنهادات سازنده ورسیدگی به شکایات