آدرس بیمارستان : قصرشیرین، قصرجدید

شماره  تماس عمومی :08342423872

شماره تماس مدیریت: 08342423873

شماره تماس مستقیم دفتر پرستاری :08342422435

شماره تماس مستقیم اورژانس :08342427425